Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Nhân với số có một chữ số

Thực hiện phép tính sau:
 
  145
x 2