Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Nhân với số có hai chữ số

Viết số thích hợp vào ô trống
 
331 x 32 =