Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Nhân với số có ba chữ số

Viết số thích hợp vào ô trống
 
295 x 161 =