Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Nhân với 10,000, 1000… Chia cho 10 , 100 , 1000…

Viết số thích hợp vào ô trống
 
42 x 10 = ?