Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Nhân số đo thời gian với một số

1. (4 giờ 1 phút) x 5 = ?2. (3 giờ 10 phút) x 3 = ?3. (5 giờ 5phút) x 4 = ?4. 35 giờ 25 phút - 10 giờ 45 phút x 2 = ?5. (4 năm 9 tháng) + (3 năm 2 tháng) = ?6. (8 năm 4 tháng) + (2 năm 9 tháng) = ?7. (1 giờ 3 5phú) x 7 = ?8. (2 giờ 3 5phút) x 5 = ?9. (2 giờ 4 2phút) x 6 = ?