Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Nhân một số với một tổng

1. d  x  (e  +  f )  =  d  x  e  +  d  x  f . Đúng hay sai?


2. c  x  ( b  +  d )  =  c  x  b  +  c  x  d. Đúng hay sai?


3.  a  x  (  b  +  c  )  =  a  x  b  +  a  x  c. Đúng hay sai?


4. 4  x  ( 5  +  7 )  = ?5. 5  x  ( 3  +  7 )  =  5  x 3 + ?6. 3  x  ( 8  +  6 )  =  24 +7. 75  x  ( 2  +  10 )  = ?8. 125  x  8  +  125  x  2   =9. 65  x  ( 20  +  3 )  =