Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Nhân một số với một hiệu

1. a  x  (  b  -  c )  =  a  x  b   -  a  x  c. Đúng hay sai?


2. a  x  (  b  -  c )  =  a  x  b   -  c. Đúng hay sai?


3. a  x  (  b  -  c )  =  b   -  a  x  c. Đúng hay sai?


4. 1285  x  ( 10  -  1 )  =5. 3156  x  ( 10  +  1 )  =  6. 2198  x  ( 10  +  1 )  =