Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Mét vuông

1. Mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1m. Đúng hay sai?


2. Để đo diện tích người ta có thể dùng đơn vị mét vuông. Đúng hay sai?


3.  Mét vuông viết tắt là: m2. Đúng hay sai?


4. Một trăm tám mươi chín nghìn hai trăm linh sáu mét vuông viết là:5. Ba trăm linh tám nghìn một trăm chín mươi mốt mét vuông viết là:6. Năm trăm tám mươi chín mét vuông viết là: 7. 15 m2  x  8  -  272 m2  :  8  =8. 24 m2 x 7 + 18 m2 x 6 = ?9. 32 m2  x  8  -  26m2  x  9  =  ?10. Một hình chữ nhật có cạnh là 80 dm và một cạnh 3m. Hỏi diện tích hình chữ nhật này là bao nhiêu m2?