Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Ki-lô-mét vuông

1. Viết số sau: Ba mươi mốt ngàn ki lô mét vuông2. Ba trăm mười tám ki-lô-mét vuông viết là:3. Một nghìn hai trăm linh bẩy ki-lô-mét vuông viết là:4. Chín trăm hai mươi mốt ki-lô-mét vuông viết là:5. 1 km2 200 m2 = ?6. 38 km2 207 m2 = ?7. 3 km2 2 m2 = ?8. 2 km2 200 dm2 = ?