Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Hình thoi

1. Cho hình thoi ABCD

Cạnh AB không song song với CD?


2. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD?


3. Cạnh AB song song với cạnh CD?


4. Hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.


5. Hình thoi có hai cặp canh đối diện bằng nhau.


6. Hình thoi chỉ có một cặp cạnh song song.


7. Cho hình thoi GBDO như dưới đây

GB = BD = DO = OG?


8. Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau đó là GB  và DO


9. GB song song với DO


10. DG song song với BO