Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Hình thang - Diện tích hình thang

1. Kể tên các hình thang có trong hình dưới:
2. Kể tên các hình thang có trong hình dưới:
3. Trong hình dưới hình nào là hình thang? 
4. Cho hình chữ nhật MNPQ. Nối đoạn thẳng HK (hình vẽ). Viết tên các hình thang vuông có trong hình dưới:
5. Cho hình chữ nhật ABCD. Nối đoạn thẳng EG (hình vẽ). Viết tên các hình thang vuông có trong hình dưới:
6. Cho hình chữ nhật ABCD. Nối đoạn thẳng EG (hình vẽ). Viết tên các hình thang vuông có trong hình dưới:
7. Tính diện tích hình thang có đáy lớn là 126cm và đáy bé bằng 2/3 đáy lớn, biết chiều cao là 14,6cm.
8. Tính diện tích hình thang có đáy lớn là 306cm và đáy bé bằng 2/3 đáy lớn, biết chiều cao là 108,4cm.
9.  Tính diện tích hình thang có đáy lớn là 204cm và đáy bé bằng 1/6 đáy lớn, biết chiều cao là 24,5cm.