Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Hình tam giác

1. Đây là tam giác gì?2. Đây là tam giác gì?3. Đây là tam giác gì?4. Đâu là đáy của tam giác trong hình dưới đây:5. Đâu là đáy của tam giác trong hình dưới đây:6. Bạn Minh gọi tên dạng (góc) đúng của hình tam giác dưới là: " Hình tam giác có một góc tù và hai  góc nhọn". Theo em bạn Minh gọi đúng hay sai?


7. Gọi tên đúng của tam giác dưới đây:
8.
Hãy viết tên đáy và đường cao tương ứng của hình tam giác dưới đây:
9. Kể tên ba đỉnh của tam giác dưới đây:
10. Bạn Minh gọi tên dạng (góc) đúng của hình tam giác dưới là: " Hình tam giác có một góc vuông và hai  góc nhọn". Theo em bạn Minh gọi đúng hay sai?