Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Hình bình hành

1. Cho hình bình hành như hình vẽ:

Hình bình hành HOCE có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.


2. Cạnh EC bằng cạnh HE.


3. HO = EC và HE = OC


4. Hình bình hành HOCE có HC và OE là hai cạnh đối diện.


5. Cạnh HO song song với cạnh OC.


6. Đâu là hình bình hành?7. Hình bình hành chỉ có một cặp cạnh đối diện bằng nhau.


8. Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song.


9. Hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau là hình bình hành.


10. Biết độ dài đáy là 38dm5cm, chiều cao bằng 1/5 độ dài đáy. Diện tích hình bình hành là bao nhiêu cm2