Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Hàng và lớp

1. Cho số sau: 123456
Chữ số hàng đơn vị là số mấy?
2. Cho số: 654321
Chữ số hàng trăm ngàn là bao nhiêu?
3. Cho số: 526205
Chữ số 6 trong số trên có giá trị là:
4. Cho số: 537104
Chữ số 3 trong số trên có giá trị là:
5. Cho số: 542010. Chữ số 5 trong số trên có giá trị là:
6. Cho số 645123. Chữ số hàng chục ngàn là số mấy?
7. Cho số 432789. Lớp nghìn là những chữ số nào?
8. Cho số: 759019. Chữ số hàng đơn vị là số mấy?
9. Các chữ số thuộc lớp đơn vị của số 624019 là số những số nào?
10. Chữ số hàng trăm của số 620199 là số mấy?