Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Hàng của số thập. Đọc, viết số thập phân

1.  Số thập phân 0, 005 đọc là:




2.  Số thập phân 0, 018 đọc là:




3.  Số thập phân 0, 12 đọc là:




4.  Số thập phân 36, 075 đọc là:




5.  Số thập phân 54,664 đọc là:




6.  Số thập phân 43,004 đọc là:




7.  Số thập phân 189,615 đọc là:




8.  Số thập phân 302,422 đọc là: