Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Hàng của số thập. Đọc, viết số thập phân

1.  Số thập phân 0, 005 đọc là:
2.  Số thập phân 0, 018 đọc là:
3.  Số thập phân 0, 12 đọc là:
4.  Số thập phân 36, 075 đọc là:
5.  Số thập phân 54,664 đọc là:
6.  Số thập phân 43,004 đọc là:
7.  Số thập phân 189,615 đọc là:
8.  Số thập phân 302,422 đọc là: