Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Hai số thập phân bằng nhau

1.

Viết số thập phân dưới dạng gọn hơn: 389,2140 =
2. Viết số thập phân dưới dạng gọn hơn: 1,16000 =3.


4. 0,5 = 5/10


5. 0,05 = 50/100


6. 0,5 = 50/100


7. Số thập phân: Bốn mươi hai phẩy một trăm năm mươi có thể viết là 42,15


8. Số thập phân: Ba mươi tư phẩy sáu trăm tám mươi viết là 34,680. Đúng hay sai?


9. Số thập phân: Năm mươi ba phẩy ba trăm bảy mươi có thể viết là 53,37. Đúng hay sai?