Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Hai đường thẳng vuông góc

1. Đây là 2 đường thẳng vuông góc?


2. Đây là 2 đường thẳng vuông góc?


3. Đây là 2 đường thẳng vuông góc?


4. Đây là 2 đường thẳng vuông góc?


5. Cho hình vuông dưới đây

cạnh DB vuông góc vơi cạnh MG?


6. Cạnh DB vuông góc với cạnh DM?


7. Cạnh MG vuông góc với cạnh BG?


8. Cho hình vẽ dưới đây

đoạn thẳng AB vuông góc với đoạn thẳng nào?9. Đoạn thẳng BC vuông góc với đoạn thẳng nào?10. Cho hình vẽ

đoạn thẳng AB vuông góc với đoạn thẳng nào?