Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

1. Đây là góc gì?2. Đây là góc gì?3. Đây là góc gì?
4. Đây là góc gì?
5. Đây là góc gì?
6. Đây là góc gì?
7. Đây là góc gì?
8. Đây là góc gì?
9. Đây là góc gì?
10. Góc bẹt ................ góc vuông