Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Giới thiệu về biểu đồ hình quạt

Cho biểu đồ hình quạt thể hiện tỉ số phần trăm số học sinh thích và không thích thể thao của trường Tiểu học Liên Bạt. Biết rằng trường Tiểu học Liên Bạt có 400 em học sinh.
 
Số học sinh thích thể thao của trường Tiểu học Liên Bạt là em