Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Giới thiệu tỉ số

Biết a = 3, b = 5. Thì tỉ số của a và b là: