Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Viết số thích hợp vào ô trống
 
15 x 11 =