Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

1. Hòn bi này hình gì?


2. Hình dưới đây là hình gì?3. Hình dưới đây là hình gì?4. Hình dưới đây là hình gì?5. Hình dưới đây là hình gì?6. Hình dưới đây là hình gì?7. Hình dưới đây là hình gì?8. Hình dưới đây là hình gì?