Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Diện tích hình tam giác - hình thang (Nâng cao)

Tính diện tích hình thang có đáy lớn bằng 25 m, chiều cao bằng 80% đáy lớn, đáy bé bằng 90% chiều cao.
 
Đáp số: m2