Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Diện tích hình bình hành

Cho hình bình hành dưới đây:
 

Diện tích hình bình hành trên là:

cm2