Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Đề -xi-mét vuông

1. 55 dm2 đọc là?2. Viết số sau: Sáu mươi sáu đề xi mét vuông3. Chín nghìn tám trăm ba mươi bảy đề-xi-mét vuông4. Một trăm đề - xi - mét vuông viết là: 100 dm. Đúng hay sai?


5. Đề - xi - mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1dm. Đúng hay sai?


6. 305 dm2  x  7  +  156 dm2 x  8  =7. 312 dm2  x  5  -  218 dm2 x  6  = ?8. Một hình chữ nhật có một cạnh dài 20 cm, một cạnh dài 8 dm. Hỏi diện tích hình đó là bao nhiêu dm29. Một hình vuông có cạnh dài 80 cm. Hỏi diện tích hình đó là bao nhiêu dm2?10. 257 dm2  x  2  +  354 dm2 x  7  =