Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Đề thi học kỳ 2 toán lớp 5 | Đề 1

Số bé nhất trong các số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là: