Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Đề thi học kỳ 2 toán lớp 4 | Tiểu học Nàn Sín

Rút gọn phân số 4/12 ta được phân số