Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Dãy số tự nhiên

1. Số liền sau số 523 là số nào?2. Số liền trước số 100.000 là số nào?3. Điền số thích hợp vào dãy số sau:
4321, 4320, _____, 4318, 43174. Số liền trước số 9284 là số nào?5. Số liền trước số 658 là số nào?6. Hai số liên tiếp sau số 6828 là số nào?7. Cho dãy số liên tiếp sau: 4351, 4352, 4353, 4354, 4355. Dãy số trên có bao nhiêu số?8. Cho dãy số: 2, 4, 6, 8, 10, ....
Số thứ 8 trong dãy số trên là số mấy?9. Cho dãy số 2, 5, 8, 11, 14, 17.... Số tiếp theo của dãy số là số nào?10. Cho dãy số: 80, 85, 90, 95.... Số 414 có thuộc dãy số trên không?