Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Dấu hiệu chia hết cho 9

1. Trong các số sau số nào chia hết cho 9?
2. Trong các số sau số nào chia hết cho 9?
3. Trong các số sau số nào chia hết cho 9?
4. Số lớn nhất có 2 chữ số chia hết cho 9 là:
5. Số có hai chữ số giống nhau và chia hết cho 9 là:
6. Số lớn nhất có 1 chữ số chia hết cho 9 là:
7. Cho A = 9475 x 3 + 856 - 184 + 1156, giá trị biểu thức A là số...8.
Cho A = 937 x 2 + 1496 + y - 583. Thay y bằng số thích hợp để A chia hết cho 9, biết y là số có một chữ số.9. Cho A = 9453 + 180 - y + 4509. Thay y bằng chữ số thích hợp để biểu thức A chia hết cho 9, biết y là số có 1 chữ số.