Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Dấu hiệu chia hết cho 5

1. Tìm số chia hết cho 5
2. Tìm số chia hết cho 5
3. Tìm số chia hết cho 5
4. Điền số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ trống: 15, 20, 35, 55, _____
5. Điền số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ trống: 139, 695, 3475, _____
6. Điền số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ trống: 22, 33, 44,  , 66
7. Tuổi Mai kém tuổi ông là 58 tuổi, tuổi của bố kém tuổi ông là 27 tuổi. Biết Mai 24 tuổi. Số tuổi của bố hơn số tuổi của Mai là số:
8. Lan năm nay 18 tuổi, tuổi của ông gấp 5 lần tuổi của Lan. Tuổi của mẹ Lan kém tuổi ông 32 tuổi. Tuổi của mẹ Lan là số:
9. Chu vi một thửa đất hình vuông có độ dài cạnh là 375 m là số: