Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Dấu hiệu chia hết cho 3

1. Trong các số sau số nào chia hết cho 3?2. Trong các số sau số nào chia hết cho 3?3. Trong các số sau số nào chia hết cho 3?4. Số nhỏ nhất có hai chữ số chia hết cho 3 là số:5. Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau và chia hết cho 3 là số:6. Số lớn nhất có một chữ số chia hết cho 3 là số:7.
Cho A = 5024 + 1128 - y + 420
Tìm y để giá trị biểu thức A đạt giá trị lớn nhất, A chia hết cho 3.8.
Cho A = (1942 + 520) x 3 + y
Tìm y để giá trị biểu thức A đạt giá trị nhỏ nhất và A chia hết cho 3.9.
Cho A = (950 + 328) x 4 + y + 125
Tìm y để giá trị biểu thức A đạt giá trị nhỏ nhất và A chia hết cho 3.
Vậy y =