Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Dấu hiệu chia hết cho 2

1. Số 16 là số lẻ.


2. Số lẻ là các số chia hết cho 2


3. Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2


4. Số 3832 là số chẵn


5. Số chẵn là các số chia hết cho 2


6. Số nào chia hết cho 2?7. Số nào KHÔNG chia hết cho 2?8.
Giá trị biểu thức: 4805 + 120 là số chia hết cho 2


9. Tìm số có 2 chữ số khác nhau và có tổng các chữ số bằng 17, số đó không chia hết cho 2


10.
Giá trị biểu thức: 2253 + 431 là số chia hết cho 2