Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Cộng số đo thời gian

1. 2 năm 5 tháng + 4 năm 3 tháng = ?
2. 1 năm 5 tháng + 11 năm 9 tháng = ?
3. 1 phút 8 giây + 3 phút 27 giây = ?
4. 3 phút 46 giây + 4 phút 54 giây = ?
5. 1 giờ 43 phút + 0,25 giờ bằng bao nhiêu phút?
6. 5 giờ 23phút + 8 giờ 12phút = ?
7. 5 giờ 25phút + 8 giờ 34phút = ?
8. 7 giờ 28 phút + 9 giờ 16 phút = ?