Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Chia một tổng cho một số

1. (30 + 6) : 3 = 30 : 3 + 6 : 3. Đúng hay sai?


2. (20 + 5) : 5 = 20 : 5 + 5 : 5. Đúng hay sai?


3. (28 + 4) : 4 = 28 : 4 - 4 : 4. Đúng hay sai?


4. 21 : 3 + 18 : 3 = (21 + 18) : ?5. 12 : 4 + 16 : 4 = (12 + 16) : ?6. 14 : 7 - 7 : 7 = (14 - 7) : ?7. Tìm a biết: (a + 15) : 5 = 245 : 5 + 15 : 58. Tìm b biết: (25 + b) : 5 = 25 : 5 + 20 : 59. Tìm a biết: (a - 18) : 6 = 36 : 6 - 18 : 610. Tìm a biết: (a - 32) : 16 = 640 : 16 - 32 : 6