Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Chia một tích cho một số

Viết số thích hợp vào ô trống
 
(32 x 18) : 8 =