Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Thực hiện phép tính sau:
 
6,6 : 2 =