Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000

Thực hiện phép tính sau:
 
57,15 : 10 =