Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Chia một số cho một tích

Viết số thích hợp vào ô trống
 
630 : (7 x 3) =