Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

1.
Tìm y, biết:
y x 60 = 2160
2. Tìm y biết: y x 200 = 600
3. Tìm y biết: y x 40 = 120
4. 45360 : 60 = 
5. 43520 : 40 =
6. 469840 : 70 = 
7.
Tìm một số biết 30 nhân với số đó bằng số tròn trăm lớn nhất có bốn chữ số.
Vậy số cần tìm là:
8.
Tìm một số, biết nếu lấy số lớn nhất nhỏ hơn 721 chia cho số đó thì được kết quả là 40.
Vậy số cần tìm đó là
9.
Tìm một số, biết số đó nhân với 90 được tích là 4860.
Vậy số cần tìm đó là