Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Biểu thức có chứa một chữ

1. Nếu a = 12 thì 34 + a = ?2. Nếu b = 10 thì 43 - b = ?3. Nếu giá trị của c = 8 thì 32 x c = ?4. Nếu giá trị của d = 3 thì 84 : d = ?5. Cạnh hình vuông là a cm thì chu vi hình vuông là bao nhiêu cm?6. Với a = 4 thì 288 : a bằng bao nhiêu?7. Cho biểu thức: 76 + 36 x n
Tính giá trị biểu thức với n = 28. Tìm m biết giá trị của biểu thức m : 8 bằng 49. Một cửa hàng buổi sáng bán được a (kg) gạo. Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng là 75kg. 
Vậy buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?10. Nếu giá trị của d = 3 thì 150 : d = ?