Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Biểu thức có chứa hai chữ

Tính giá trị biểu thức a + b nếu:
 
a = 12, b = 296 :