Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Biểu thức có chứa ba chữ

Nếu a = 48 , b = 58, c = 13 thì a + b + c =