Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Biểu đồ

1. Số cây của một đội trồng rừng trồng được theo từng năm như bảng dưới đây :
Năm 2001 2002 2003 2004
Số cây 5720 5670 5760 6570
Năm nào đội trồng rừng trồng được nhiều cây nhất?
2. Số cây của một đội trồng rừng trồng được theo từng năm như bảng dưới đây :
Năm 2001 2002 2003 2004
Số cây 5720 5670 5760 6570
Năm nào đội trồng được ít cây nhất?
3. Số cây của một đội trồng rừng trồng được theo từng năm như bảng dưới đây :
Năm 2001 2002 2003 2004
Số cây 5720 5670 5760 6570
Trung bình mỗi năm đội trồng được bao nhiêu cây?
4. Dưới đây là biểu đồ về số học sinh của một số trường tiểu học ở miền núi :


Dựa vào biểu đồ, cho biết: Trường C có bao nhiêu học sinh?5. Trong bốn trường trên trường nào có nhiều học sinh nhất?6. Trường nào có ít học sinh nhất?7.

Biểu đồ dưới đây cho biết các môn thể thao mà khối lớp Bốn tham gia:

CÁC MÔN THỂ THAO KHỐI BỐN THAM GIA

Lớp 4D  
Lớp 4K    
Lớp 4E    

Nhìn vào biểu đồ trên, trả lời câu hỏi sau: Lớp 4 D tham giá mấy môn thể thao?
8.

Biểu đồ dưới đây cho biết các môn thể thao mà khối lớp Bốn tham gia:

CÁC MÔN THỂ THAO KHỐI BỐN THAM GIA

Lớp 4D  
Lớp 4K    
Lớp 4E    

Nhìn vào biểu đồ trên, trả lời câu hỏi sau: Môn nào chỉ có một lớp tham gia