Trang chủ / Lớp 1 (Kết nối tri thức) /

it, iêt (mít, viết)

Các từ sau có điểm chung là gì?

ăn thịt, bịt mắt, im thin thít, vừa khít, một lít