Trang chủ / Lớp 1 (Kết nối tri thức) /

iêc, ươc (xiếc, rước)

Gạch chân dưới các chữ chứa vần "iêc"

tiếc nuối, xiếc chó, tấm liếp, thời tiết, xanh biếc, mải miết, bữa tiệc, liếc mắt