Mạo từ (a/an), đại từ chỉ định (this/that/these/those), cấu trúc kind of