Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Tính giá trị của biểu thức

1. Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng trừ nhân chia thì ta thực hiện:
2. Tính giá trị biểu thức sau:

568 - 472 : 2 =3. Tính giá trị biểu thức: 18 x 2 - 24. 18 + 56 : 2 + 2 x 2 = ?5. Tính giá trị biểu thức: 22 : 2 x 3 + 16. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:
7. Tính giá trị biểu thức: 23 x (2+5) x 28. Tính giá trị biểu thức: (278 - 8) : 59. Tính giá trị biểu thức: (567 - 3) x (4 + 2) : 3 =10. Tính giá trị biểu thức: 4 x (2 + 5) : 2