Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Tìm số chia, số bị chia, thương

1. Cho phép tính: 35 : 7 = 5. Số bị chia là số nào?2. Cho phép tính: 48 : 8 = 6. Số chia là số nào?3. Cho phép tính: 22: 11 = 2. Thương số là số nào?4. Số bị chia là 28, số chia là 4 hỏi thương số là bao nhiêu?5. Cho phép tính: 72 : 8 = 9. Số bị chia là số nào?6. Cho phép tính: 36: 6 = 6. Số bị chia là số nào?7. Cho phép tính: 58 : 2 = 29. Số chia là số nào?8. Cho phép tính: 46 : 2 = 23. Thương số là số nào?9. Thương của phép chia có số chia là 2 và số bị chia là 56 là bao nhiêu?10. Số bị chia là 56, thương số là 8 hỏi số chia là bao nhiêu?