Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Tiền Việt Nam

1. Đây là tờ tiền nào?
2. Đây là tờ tiền nào?
3. Đây là tờ tiền nào?
4. Tính số tiền có trong hình
5. Đây là tờ tiền nào?
6. Đây là tờ tiền nào?
7. Đây là tờ tiền nào?
8. Đây là tờ tiền nào?
9. Đây là tờ tiền nào?
10. Đây là tờ tiền nào?