Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Thực hành xem đồng hồ

Đồng hồ đang chỉ mấy giờ? Ví dụ: 12:45